«Офіційні правила Акції «Тестування «PURINA ONE»»

(далі – Правила)

1. УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ.

1.1. Організатором Акції під умовною назвою «Акція Тестування «PURINA ONE»» (далі — «Акція») є Товариство з обмеженою відповідальністю «Нестле Україна», яке є юридичною особою, створеною та зареєстрованою за законодавством України (далі за текстом — «Організатор») (Код ЄДРПОУ 32531437, місце знаходження: 04070, м. Київ, вул. Верхній Вал, 72 в літері «А’»).

1.2. Виконавцем Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю «ОС-ДІРЕКТ УКРАЇНА», в особі директора Калашник Ярослави Володимирівни, яка діє на підставі Статуту

1.3. Акція проводиться на всій території України, крім Автономної Республіки Крим та зони проведення ООС, (надалі — «Територія проведення Акції»).

1.4. Акція проводиться у період з 00 год 00 хв. 23 вересня 2021 року до 09 год. 00 хв. 07 жовтня 2021 року включно (надалі — «Строк проведення Акції»).

1.5. Акція не є лотереєю або послугою у сфері грального бізнесу. Фонд заохочень Акції не формується з внесків Учасників Акції.

2. ВИМОГИ ДО УЧАСНИКІВ АКЦІЇ.

2.1. До участі в Акції запрошуються дієздатні громадяни України віком від 18 років, які постійно проживають на території України.

2.1.1. Кількість Учасників Акції обмежена та становить 6000 осіб.

2.2. Учасником Акції вважається особа, яка відповідає вимогам розділу 2 та 3 цих Правил та належним чином виконала усі умови цих Правил.

2.3. Учасниками Акції не визнаються та не можуть бути наступні особи, незалежно від виконання ними умов цих Правил:

2.3.1. працівники Організатора/Виконавця Акції і будь-яких інших осіб, які беруть участь у підготовці та проведенні Акції, та їх близькі родичі (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки);

2.3.2. особи до 18 років, обмежено дієздатні та недієздатні особи;

2.3.3. особи, що не є громадянами України;

2.3.4. особи, що не проживають на території України на постійній основі;

2.4. Організатор/Виконавець Акції не зобов’язані перевіряти правоздатність та/або дієздатність Учасників Акції.

2.5. Учасники Акції під час участі в Акції зобов’язуються:

2.5.1. дотримуватися вимог цих Правил та норм чинного законодавства України;

2.5.2. вказувати повні, коректні та достовірні відомості, визначені у цих Правилах;

2.5.3. свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам Акції;

2.5.4. не чинити дій, що ставлять під сумнів правомірність участі такого Учасника в Акції.

2.6. Беручи участь в Акції, Учасник Акції погоджується та підтверджує факт ознайомлення та повної згоди з цими Правилами.

2.7. Беручи участь в Акції, Учасник Акції розуміє та погоджується з тим, що будь-яка добровільно надана ним інформація, у тому числі персональні дані Учасника Акції, може оброблятися Організатором/уповноваженими Організатором особами з метою подальшого можливого надсилання йому інформації, в т.ч. рекламного характеру, про наступні заходи/Конкурси/Акції Організатора, а також з іншими цілями, визначеними цими Правилами. Приймаючи умови цих Правил, Учасники Акції тим самим надають згоду на таку обробку персональних даних з метою використання Організатором та/або іншими уповноваженими Організатором Акції особами, доки не мине потреба визначена цими Правилами.

2.8. Беручи участь в Акції, кожен Учасник Акції тим самим підтверджує свою згоду на безкоштовне використання наданої ним інформації про себе Організатором Акції, з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам) та обсягу наданої згоди, зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, зображення Учасника Акції, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч., але не обмежуючись, право публікації (в т.ч. його імені і зображення ) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ, а також для надсилання інформації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Виконавцем або Організатором Акції та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних».

2.9. З моменту прийняття умов цих Правил, шляхом вчинення дій, що свідчать про участь в Акції, згода з умовами цих Правил та згода на обробку персональних даних вважається наданою відповідним Учасником Акції.

2.10. Учасник Акції, що не погоджується з умовами цих Правил та/або відмовився від надання згоди на обробку персональних даних, втрачає право на подальшу учать в Акції.

2.11. Надання Учасником Акції недостовірних/некоректних даних для участі в Акції, в тому числі щодо засобів зв’язку з таким Учасником Акції, позбавляє його права на отримання належного йому Заохочення Акції.

2.12. У разі порушення Учасником Акції обов’язків, вказаних у цих Правилах, що викликало виникнення у Організатора та/або Виконавця збитків, Учасник Акції зобов’язаний відшкодувати такі збитки у повному обсязі.

2.13. Організатор Акції залишає за собою право відсторонити від участі в Акції Учасників Акції, які порушили вказані вище гарантії.

2.14. Учасник Акції, що не виконує/неналежно виконує умови цих Правил, втрачає право на подальшу участь в Акції.

3. УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ.

3.1. Для участі в Акції Учаснику Акції необхідно:

3.1.1. Протягом строку з 23.09.2021р. до 07.10.2021р., заповнити форму реєстрації для участі в акції. *Строк зазначений в п. 3.1.1. Правил може бути скорочений у випадку реєстрації 6000 (шести тисяч ) Учасників Акції достроково.

3.1.2. Ознайомитися з правилами участі в Акції та погодитися з ними;

3.3. Учасник Акції має право прийняти участі в Акції один раз незалежно від кількості залишених заявок, залишених в формі facebook.

3.4. Для участі в Акції враховуються лише ті дії Учасників Акції, що передбачені в п. 3.1. Правил, які вчинені протягом строків визначених в п. 3.1. Правил. 3.8. Незнання Правил не звільняє від відповідальності за їх невиконання.

4. ФОНД ЗАОХОЧЕНЬ АКЦІЇ.

4.1. Фонд Заохочень Акції є обмеженим і становить 20 заохочень для переможців. Відповідальність Організатора Акції не виходить за межі вартості та кількості Заохочень Акції, передбачених розділом 5 цих Правил. Заохочення. для одного Переможця Акції складається з: • ONE ADULT Cat GiG Chkn&GrnB 85g UA САП код 12428136 - 24шт.; • ONE IDFR Cat GiG Tuna&GrnB 85g. САП код 12428137 - 24 шт; • Миска ВАН Метал Пластик Лого 350 Мл 104064012 - 1 шт Загальна кількість заохочень – 20 шт., загальна кількість Переможців Акції – 20 осіб.

4.2. Організатор Акції залишає за собою право збільшити загальний фонд Заохочень Акції або включити до нього додаткові Заохочення, не передбачені цими Правилами. Якщо такі зміни матимуть місце, Організатор повідомить про них у порядку, передбаченому розділом 7 цих Правил.

4.3. Зовнішній вигляд Заохочень Акції (розмір, колір та ін.), вказаний на рекламно-інформаційних матеріалах Акції, може відрізнятись від фактичного зовнішнього вигляду реальних Заохочень Акції.

4.4. Фонд Заохочень складається за рахунок власних засобів Організатора Акції і використовується виключно для надання Заохочень Переможцям Акції, що здобули на них право.

4.5. Зобов’язання Організатора/Виконавця щодо якості Заохочень, передбачених у цих Правилах, обмежені гарантіями, наданими їх виробниками.

5. ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ АКЦІЇ

5.1. Один Учасник може брати участь у розіграші Заохочення тільки один раз протягом строку проведення Акції.

5.2. Переможцем може бути лише особа, яка виконала всі умови та вимоги Акції.

5.3. 20 (двадцять) Переможців та 20 (двадцять) резервних переможців, які здобудуть право на отримання Заохочення, буде обрано за допомогою сервісу random.org 12.10.2021 серед Учасників, які виконали вимоги Акції, зазначені у розділі 3 цих Правил. 20 (двадцять) Учасників Акції, що згідно результатів random.org будуть перші у списку (20 (двадцять) переможців, вважаються переможцями та отримують Заохочення, зазначене в пункті 4.1. цих Правил).

5.3.1 Процес обирання Переможців буде зафіксовано зніманням відео з екрану.

5.4. Зазначені Переможці отримають Заохочення Акції в порядку, визначеному в розділі 4 цих Правил. Резервні переможці здобувають право на отримання Заохочень у порядку черговості визначення резервних Учасників, у разі відмови Учасника, який здобув право на отримання Заохочення, від Заохочення, чи неможливості вручення такому Учаснику подарунку.

5.5. Результати Акції є остаточними й оскарженню не підлягають.

5.6. Виконавець Акції повідомляє Переможця шляхом особистих повідомлень за допомогою модератора спільноти Організатора Акції.

5.7. Якщо за результатами п’яти спроб протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати визначення Переможця з ним не вдалося зв'язатися, то такий Учасник втратив право одержати Подарунок. При цьому Виконавець має право визначити Переможцем наступного зі списку резервних Переможців.

5.8. Результати визначення Переможців, оприлюднені Виконавцем, є остаточними, оскарженню не підлягають і не можуть бути змінені, окрім випадків, передбачених цими Правилами.

6. УМОВИ ТА ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ЗАОХОЧЕННЯ

6.1. Учасники Акції здобувають право на отримання Заохочень Акції у відповідності до розділу 6 цих Правил.

6.2. Для отримання Заохочення, зазначеного в п. 4.1. цих Правил, Учасник Акції, що здобув право на отримання Заохочення згідно п. 7.1. цих Правил має надати Організатору Акції наступну інформацію:, копію свого паспорта громадянина України (усі сторінки з записами) або ID-картки, копію ІПН, свою повну поштову адресу фактичного місця знаходження, а саме надіслати на пошту: purinaonecat@osdirect.com. Вказані відомості надаються засобами електронної пошти на адресу. Учасники Акції, беручи участь в Акції, тим самим надають свою безумовну згоду на це.

6.3. Якщо Переможець вказав недостовірну інформацію, не виконав вимоги Правил або не надав свої контактні дані протягом 14 днів з дати визначення його Переможцем Акції, Організатор має право розпорядитися Заохоченням на свій розсуд

6.4. Організатор залишає за собою право не відправляти Заохочення та переглянути результати визначення Переможця, якщо Переможець відмовляється надавати необхідні дані та інформацію вказані у цих Правилах.

6.5. Заохочення надсилається на адресу Переможця Акції, що вказана ним, засобами поштової та/або кур’єрської доставки на вибір Організатора. Заохочення вважається врученим Переможцю Акції з моменту його передачі перевізнику. Витрати, що пов’язані з передачею Заохочень Переможцям Акції, несе Виконавець.

6.6. Заохочення отримує лише особа, яка отримала на нього право згідно з умовами цих Правил, і виключно у порядку, встановленому цими Правилами. У випадку, якщо Учасник Акції з яких-небудь причин не може отримати Заохочення особисто, такий Учасник Акції не має права передати/поступитися своїм правом будь-якій третій особі.

6.7. Неухильне дотримання всіх умов цих Правил та надання всієї передбаченої вище інформації є необхідною умовою отримання Заохочення.

6.8. Невиконання будь-яких умов, передбачених цими Правилами, позбавляє відповідного Учасника Акції права на одержання належного йому Заохочення. При цьому, Учасник Акції вважається таким, що відмовився від отримання відповідного Заохочення та не має права на одержання від Організатора/Виконавця будь-якої компенсації.

6.9. Переможець автоматично втрачає набуте ним право на отримання Заохочення без будь-яких компенсацій та/або можливості заміни на інше Заохочення у таких випадках, не залежно від того, у який час стали відомими вказані обставини:

6.9.1. у разі ненадання усієї необхідної для отримання Заохочення інформації;

6.9.2. у разі неналежного виконання умов цих Правил, в тому числі порушення умов, визначених у розділі 3 Правил;

6.10. Організатор/Виконавець і пов'язані з Акцією особи не несуть відповідальності стосовно подальшого використання Заохочень Акції Учасниками Акції після їх одержання та/або за неможливість Учасників Акції скористатись наданими Заохоченнями Акції з будь-яких причин. З моменту одержання Заохочень Акції Учасниками Акції Організатор/Виконавець й пов'язані з Акцією особи не відповідають за подальшу їхню долю.

7. ІНШІ УМОВИ АКЦІЇ.

7.1. У разі виникнення будь-яких суперечок стосовно тлумачення умов проведення Акції, офіційним визнається тлумачення Організатора Акції, яке є остаточним і обов’язковим для всіх Учасників Акції та не підлягає оскарженню. Рішення Організатора з усіх питань, пов’язаних із проведенням Акції, вважаються остаточними, такими, що не підлягають оскарженню й поширюються на всіх Учасників Акції.

7.2. Організатор та/або Виконавець Акції залишають за собою право перевірити документи, які засвідчують вік та особу Учасника Акції.

7.3. Організатор та/або Виконавець Акції залишають за собою право відмовити в участі в акції будь-якій особі на власний розсуд, без пояснювання причини.

7.4. Обов'язок по нарахуванню і сплаті податків у зв'язку з врученням відповідного Заохочення Акції, а також відповідальність за невиконання цього обов'язку несе Організатор Акції.

7.5. Оподаткування вартості Заохочень Акції провадиться відповідно до чинного законодавства України.

7.6. Організатор/Виконавець не несуть відповідальності за:

7.6.1. не ознайомлення Учасника Акції з цими Правилами Акції;

7.6.2. не ознайомлення Учасника Акції з Фондом Заохочень Акції та умовами отримання Заохочень;

7.6.3. неотримання/несвоєчасне отримання Виконавцем відомостей / документів, необхідних для вручення відповідного Заохочення Акції у строки, встановлені для їх надання, з вини організацій зв'язку, в тому числі Інтернет-провайдерів, або з інших, незалежних від Організатора/Виконавця Акції причин;

7.6.4. невиконання, неналежне виконання, несвоєчасне виконання Учасниками Акції обов'язків, передбачених у цих Правилах;

7.6.5. неотримання відповідного Заохочення Акції Переможцем Акції, що сталося не з вини Організатора/Виконавця, в тому числі у зв’язку з затримками чи неможливістю надання послуг перевізника;

7.6.6. неможливість скористатися правом на отримання відповідного Заохочення Акції;

7.6.7. неможливість скористатися відповідним Заохоченням Акції;

7.6.8. якість надаваних перевізником послуг.

7.7. Беручи участь в Акції, Учасники Акції/Переможці Акції, зокрема, підтверджують свою згоду з наступним:

7.7.1. інформація про Прізвище, Ім'я, По-батькові Переможця Акції будуть опубліковані у Соціальній мережі без сплати будь-якої винагороди;

7.7.2. Учасник/Переможець Акції підтверджують свою повну та безумовну згоду на здійснення Організатором Акції (його уповноваженими представниками) і/або третіми особами за завданням Організатора збору, обробки, зберігання, використання, розповсюдження в цілях проведення Акції отриманих від Учасника Акції/відповідного Переможця даних, з дотриманням необхідних заходів захисту таких даних від несанкціонованого розповсюдження, в тому числі на безкоштовне використання наданої ним інформації про себе, Організатором Акції, з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою, методами, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам), зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, зображення, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч., але не обмежуючись, право публікації (в т.ч. його імені і зображення ) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв'ю зі ЗМІ без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором або Виконавцем Акції та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди розглядається у розумінні. ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних». Персональні дані Учасника/Переможця Акції будуть оброблятися з метою використання Організатором Акції, доки не мине потреба, визначена цими Правилами. Беручи участь в Акції, Учасник Акції засвідчує, що він ознайомлений і згоден дотримуватись цих Правил. Факт відправки будь-яких персональних даних засвідчує повну та безумовну згоду Учасника Акції/Переможця Акції на їх передачу у відповідному обсязі та подальше використання Організатором згідно з цими Правилами.

7.8. Організатор/Виконавець Акції залишають за собою право не вступати в письмові переговори або інші контакти з Учасниками Акції, окрім випадків, передбачених цими Правилами.

7.9. Вартість користування мережею Інтернет, що здійснюється Учасником Акції, оплачується Учасником Акції самостійно за власний рахунок. Всі Учасники Акції самостійно сплачують всі та будь-які витрати, понесені ними у зв'язку з участю в Акції (у тому числі, без обмежень, витрати, пов'язані з користуванням мережею Інтернет для отримання будь-якої інформації про Акцію).

7.10. Беручи участь в Акції, Учасник Акції підтверджує повне розуміння умов Акції та повністю погоджується з цими Правилами Акції.

7.11. Організатор/Виконавець Акції на свій власний розсуд можуть визнати недійсними будь-яку реєстрацію, а також заборонити подальшу участь у цій Акції будь-якій особі, яка підроблює або отримує вигоду з підробки процесу реєстрації або інших етапів Акції, або ж діє, порушуючи ці Правила Акції, діє деструктивним чином або здійснює дії з наміром докучати, ображати, загрожувати або заподіювати шкоду будь-якій іншій особі, яка може бути пов'язана з цією Акцією.

7.12. Якщо з будь-якої причини будь-який аспект цієї Акції не може проводитися так, як це заплановано, включаючи причини, викликані зараженням комп'ютерними вірусами, неполадками в мережі Інтернет, дефектами, маніпуляціями, несанкціонованим втручанням, фальсифікацією, технічними неполадками або будь-якою іншою причиною, неконтрольованою Організатором/Виконавцем Акції, яка спотворює або втручається у виконання, безпеку, чесність, цілісність або належне проведення Акції, Організатор/Виконавець Акції можуть на свій власний розсуд анулювати, припинити, змінити або тимчасово припинити проведення Акції, або ж визнати недійсними будь-які реєстрації.

7.13. Терміни, що використовуються в цих Правилах, стосуються виключно цієї Акції.

7.14. Організатор/Виконавець мають право залучати третіх осіб для повного або часткового виконання цих Правил.

7.15. Ці Правила є єдиними Правилами участі в Акції. Офіційні Правила може бути змінено та/або доповнено Організатором Акції протягом усього строку проведення Акції. Зміна та/або доповнення офіційних Правил та Акції можливі у випадку їх затвердження Організатором Акції та оприлюднення в порядку, що визначений для інформування про Правила. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально визначено безпосередньо змінами/доповненнями до Правил Акції.

7.16. Своєю участю в Акції всі Учасники Акції повністю погоджуються з цими Правилами і зобов'язуються їх виконувати.

7.17. Організатор Акції не несе відповідальності за невиконання зобов'язань, зазначених в цих Правилах, у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у чинному законодавстві України, що діють на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора Акції обставини.

7.18. Грошова компенсація будь-якого Заохочення Акції в жодному випадку не видається.

7.19. Усі результати Акції є остаточними й оскарженню не підлягають».