Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Ваш улюбленець - наше натхнення.

«Офіційні правила Акції «PRO Експертний корм для стерилізованих котів 2024» 
(надалі – «Правила») 


1. Загальні положення.

1.1. Організатором Акції під умовною назвою «PRO Експертний корм для стерилізованих котів 2024» є Товариство з обмеженою відповідальністю «Нестле Україна», що є юридичною особою, створеною та зареєстрованою за законодавством України (надалі за текстом — «Організатор») (Код ЄДРПОУ: 32531437, місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Велика Васильківська,139).
1.2. Виконавцем Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю «АВ Україна», що є юридичною особою, створеною та зареєстрованою за законодавством України (надалі – «Виконавець») (Код ЄДРПОУ 38605137, місцезнаходження: 01103, м. Київ, Бойчука Михайла, буд. 18-А).
1.3. Акція проводиться на всій території України за винятком територій, на яких ведуться бойові дії та територій, тимчасово окупованих Російською Федерацією та/або збройними формуваннями Російської Федерації, в межах, що визначені чинним законодавством України (надалі — «Територія проведення Акції») на офіційному сайті https://www.purina.ua/proplan-cat-sterilised-trial-campaign (надалі – «Сайт»).
1.4. Акція проводиться у період з 00 год. 00 хв. 12 лютого 2024 року до 23 год. 59 хв. 31 грудня 2024 року, або до завершення тестових наборів (надалі – «Період проведення Акції»).
1.4.1. Реєстрація для участі в Акції: з 00 год. 00 хв. 12 лютого 2024 року до 23 год. 59 хв. 31 грудня 2024 року (надалі – «Період реєстрації»).
1.4.2. Відправка тестових наборів зареєстрованим Учасникам: з 1 березня по 1 січня 2025 року, або до повного завершення тестових наборів.
1.4.3. Тестування Учасниками отриманих наборів та залишення відгуків згідно умов даних Правил: з моменту отримання тестового набору Учасником та у зручний для Учасника час (надалі – «Період тестування»).
1.5. Акція не є лотереєю або послугою у сфері грального бізнесу. Фонд заохочень Акції не формується з внесків Учасників Акції.
1.6. Визначення переможців головних призів Акції відбудеться 01 квітня 2024 року о 14:00, 1 липня 2024 року о 14:00, 1 жовтня 2024 року о 14:00, 2 січня 2024 року о 14:00.
1.7. Учасник не вносить ніякої додаткової плати, пов’язаної з участю в Акції. Фонд заохочень Акції не формується із внесків Учасників Акції.
1.8. Акція проводиться з метою популяризації продукції ТОВ «Нестле Україна», що випускається під торговельною маркою ТМ Purina.

2. Вимоги до Учасників Акції.

2.1. В Акції можуть взяти участь усі дієздатні фізичні особи - громадяни України, які на дату початку Акції набули повної цивільної дієздатності (у зв'язку із досягненням 18-ти років або на інших підставах згідно з нормами чинного законодавства України) та які є власниками кішки або кота яким проведено стерилізацію, про що є відповідна медична довідка (надалі — «Учасник Акції»). Кількість Учасників Акції, що можуть взяти участь у Тестуванні продукції, вказаної у п. 4.1. Правил, обмежена кількістю Тестових наборів та становить 10 000 (десять тисяч) осіб.
2.2. Учасником Акції вважається особа, яка відповідає вимогами розділу 2 та 3 цих Правил та належним чином виконала усі вимоги даних Правил.
2.3. Учасниками Акції не визнаються та не можуть бути наступні особи, незалежно від виконання ними умов даних Правил:
2.3.1. власники, працівники та представники (а також їхні найближчі родичі: чоловік або дружина, дитина, брат, сестра, батько, мати, дід, баба) Замовника/Організатора, Виконавця Акції
та будь-якої третьої особи, що залучена до організації та проведення Акції, а також афілійованих з ними осіб;
2.3.2. особи без громадянства та/або іноземні громадяни та/або особи, які не мають місця постійного проживання на території України;
2.3.3. особи, визнані судом недієздатними (обмежено дієздатними) внаслідок психічної хвороби, іншого душевного розладу, зловживання спиртними напоями тощо
2.3.4. юридичні особи;
2.3.5. особи, яким на дату початку Акції не виповнилося 18 років;
2.3.6. особи, що не зареєстровані на сайті https://www.purina.ua/proplan-cat-sterilised-trial-campaign;
2.3.7. особи, які були не допущені до участі або виключені з Учасників за порушення умов Акції чи недотримання цих Правил.
2.3.8. особи, які раніше приймали участь у Акції «PRO Експертний корм для стерилізованих котів», у період з 01 листопада 2022 року по 30 листопада 2023 року, та отримували Тестовий набір, позбавляються права на участь у даній Акції та отримання Тестового набору зазначеного в розділі 4 цих Правил.
2.4. Учасники Акції під час участі в Акції зобов’язуються:
2.4.1. дотримуватися вимог цих Правил та норм чинного законодавства України;
2.4.2. дотримуватися правил користування сайтом https://www.purina.ua/proplan-cat-sterilised-trial-campaign;
2.4.3. вказувати повні, коректні та достовірні відомості, визначені у цих Правилах;
2.4.4. свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам Акції;
2.4.5. не чинити дій, що ставлять під сумнів правомірність участі такого Учасника в Акції.
2.5. Беручи участь в Акції, Учасник Акції погоджується та підтверджує факт ознайомлення та повної згоди з цими Правилами.
2.6. Беручи участь в Акції, Учасник Акції розуміє та погоджується з тим, що будь-яка добровільно надана ним інформація, у тому числі персональні дані Учасника Акції, може оброблятися Організатором/уповноваженими Організатором особами з метою подальшого можливого надсилання йому інформації, в т.ч. рекламного характеру, про наступні заходи/Конкурси/Акції Організатора, а також з іншими цілями, визначеними цими Правилами. Приймаючи умови цих Правил, Учасники Акції тим самим надають згоду на таку обробку персональних даних з метою використання Організатором та/або іншими уповноваженими Організатором Акції особами, доки не мине потреба визначена цими Правилами.
2.7. Беручи участь в Акції, кожен Учасник Акції тим самим підтверджує свою згоду на безкоштовне використання наданої ним інформації про себе Організатором Акції, з маркетинговою та/чи будь якою іншою метою методами, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам) та обсягу наданої згоди, зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, зображення Учасника Акції, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч., але не обмежуючись, право публікації (в т.ч. його імені і зображення) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ, а також для надсилання інформації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) тощо, без будь- яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Виконавцем або Організатором Акції та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних».
2.8. З моменту прийняття умов цих Правил, шляхом вчинення дій, що свідчать про участь в Акції, згода з умовами цих Правил та згода на обробку персональних даних вважається наданою відповідним Учасником Акції.
2.9. Учасник Акції, що не погоджується з умовами цих Правил та/або відмовився від надання згоди на обробку персональних даних, втрачає право на подальшу учаcть в Акції.
2.10. Надання Учасником Акції недостовірних/некоректних даних для участі в Акції, в тому
числі щодо засобів зв’язку з таким Учасником Акції, позбавляє його права на отримання належного йому заохочення Акції.
2.11. У разі порушення Учасником Акції обов’язків, вказаних у цих Правилах, що викликало виникнення у Організатора та/або Виконавця збитків, Учасник Акції зобов’язаний відшкодувати такі збитки у повному обсязі.
2.12. Організатор Акції залишає за собою право відсторонити від участі в Акції Учасників Акції, які порушили вказані вище гарантії.
2.13. Учасник Акції, що не виконує/неналежно виконує умови цих Правил, втрачає право на подальшу участь в Акції.

3. Умови участі в Акції.

3.1. Для участі в Акції Учаснику Акції необхідно:
3.1.1. Ознайомитися з правилами участі в Акції та погодитися з ними.
3.1.2. Протягом Періоду реєстрації (п. 1.4.1 Правил) для участі в Акції зареєструватися на сайті https://www.purina.ua/proplan-cat-sterilised-trial-campaign та заповнити обов’язкові поля анкети помічені зірочкою («*»). Учасник Акції в анкеті має підтвердити свою згоду з Правилами Акції. Особи, що не підтвердили свою згоду з Правилами Акції можуть бути виключені з участі в Акції на розсуд Виконавця без будь-якого повідомлення та/або відшкодування.
У випадку, якщо Учасник бажає прийняти участь у тестуванні продукції, зазначеної у п. 4.1. цих Правил, він також має заповнити всі поля Анкети з даними для відправки харчового продукту для котів, призначеного для тестування (надалі – «Тестовий набір»). Склад Тестового набору зазначений у п. 4.1 цих Правил. Перед застосуванням продукції з Тестового набору для котів потрібно обов’язково ознайомитися з інструкцією, складом та детальною інформацією, що розміщена на етикетці продукції. Також для участі у Тестуванні продукції Учасник має підтвердити свою згоду на участь у тестуванні продукції, що зазначена в п. 4.1. цих Правил. Особи, що не підтвердили свою згоду на участь у Тестуванні, або не зазначили всю необхідну інформацію для відправки Тестового набору втрачають своє право на отримання Тестового набору та не зможуть прийняти участь у Тестуванні продукції в рамках цієї Акції без будь-якого повідомлення та/або відшкодування. Крім того, оскільки згідно п. 2.1. Правил кількість Тестових наборів є обмеженою та становить 10 000 штук – кількість Учасників, які мають змогу прийняти участь у Тестуванні обмежується кількістю Тестових наборів, та становить 10 000 (десять тисяч) осіб. Відповідно участь у Тестуванні продукції зможуть взяти лише перші 10 000 осіб, що при реєстрації нададуть згоду на участь у Тестуванні та заповнять усі відповідні поля анкети, необхідні для відправки Тестового набору. У випадку закінчення Тестових наборів до закінчення Строку проведення Акції Організатор або Виконавець надішле у відповідь на зареєстровану анкету повідомлення шляхом надсилання електронного листа. Організатор протягом Строку проведення Акції вправі збільшити кількість Тестових наборів протягом усього строку проведення Акції шляхом внесення відповідних змін до Офіційних Правил Акції. Зміна та/або доповнення офіційних Правил Акції можливі у випадку їх затвердження Організатором Акції та оприлюднення в порядку, що визначений для інформування про Правила. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально визначено безпосередньо змінами/доповненнями до Правил Акції.
3.1.3. Завантажити на сайті https://www.purina.ua/proplan-cat-sterilised-trial-campaign фото ветеринарно-санітарного паспорту кота/кішки з відміткою про стерилізацію (хірургічне втручання). Формат фото: .jpeg, до 6 мб.
3.1.4. Для осіб, що відповідно до п. 3.1.2. цих Правил підтвердили свою участь в Тестуванні та заповнили всі поля Анкети з інформацією, необхідною для відправки Тестових наборів, доставка Тестового набору буде виконуватись силами ТОВ «Нова Пошта» у період з 1 березня 2024 року включно до відділення ТОВ «Нова Пошта», що визначене Учасником Акції в анкеті (п. 3.1.2. цих Правил) до 1 січня 2025, або до повного закінчення наборів.
3.1.5. Після отримання та тестування Тестового Набору, Учасник за власним бажанням може зареєструватися у Месенджері «viber» (якщо Учасник не є користувачем даного Месенджера) та
підключитися до вайбер-боту за посиланням: viber://pa?chatURI=proplanbot (далі – «viber-бот Pro Plan®»), після чого за бажанням залишити відгуки про продукцію Організатора Акції на відкритих інтернет ресурсах за посиланнями:

  • Rozetka - https://rozetka.com.ua/ua/food_for_cats/c1461212/producer=pro-plan;seller=rozetka;53047=128047/
  • Zootovary - https://www.zootovary.com/uk/korm-dlja-koshek-purina-plan-sterilizovannye-kastrirovannye-fi-39_311__42_332-c-23_98.html або https://www.zootovary.com/uk/konservy-dlja-koshek-purina-plan-sterilizovannym-fi-43_1070__47_370-c-23_99.html
  • Petslike - https://petslike.net/category/koti/goduvannia/brand-purina_attr_features_dlia-kastrovanikh-ta-sterilizovanikh-kotiv

У випадку, якщо Учасник залишить відповідні відгуки на вказаних у цьому пункті інтернет ресурсах, він може направити у viber-бот Pro Plan® посилання на власні відгуки з метою їх подальшого врахування Організатором та Виконавцем Акції у роботі та подальшому проведенні аналогічних Акцій.
Залишення вказаних у цьому пункті відгуків не є обов’язковою умовою для участі у розіграші Заохочень Акції та здійснюється на розсуд Учасника.
Підключаючи viber-бот Pro Plan® Учасник тим самим надає згоду на направлення йому Організатором або Виконавцем Акції інформації рекламного характеру, у тому числі інформації про продукцію Організатора або про проведення Організатором/Виконавцем рекламних акцій, заходів, опитувань, тощо. У випадку не бажання отримувати вказану інформацію Учасник має право у будь-який час відключити viber-бот Pro Plan®.
3.2. Для участі в Акції враховуються лише ті дії Учасників Акції, передбачені в п. 3.1.1. - 3.1.3 цих Правил, які вчинені протягом строків визначених у цих Правилах.
3.3. Організатор/Виконавець не несуть відповідальності за технічні неполадки, пов’язані з реєстрацією Учасників Акції на офіційному сайті https://www.purina.ua/proplan-cat-sterilised-trial-campaign.
3.4. Забороняється в рамках проведення даної Акції розміщувати текстові відгуки чи повідомлення, які:
- не відповідають Правилам;
- містять погрози, дискредитують, ображають, принижують честь і гідність чи ділову репутацію або порушують недоторканість приватного життя інших користувачів або третіх осіб;
- є вульгарними або непристойними, містять зображення/вислови сексуального характеру;
- містять погрози насильства або нелюдського поводження з тваринами;
- містять опис засобів і способів суїциду, будь-яке підбурювання до його здійснення;
- пропагують та/або сприяють розпалюванню расової, релігійної, етнічної ненависті або ворожнечі, пропагують фашизм чи ідеологію расової переваги;
- містять екстремістські матеріали;
- пропагують злочинну діяльність або містять поради, інструкції або керівництва зі здійснення злочинних дій;
- містять рекламу або описують привабливість вживання наркотичних речовин, інформацію про поширення наркотиків, рецепти їх виготовлення і поради по вживанню;
- порушують інтереси громадян і юридичних осіб, гуманістичні, етичні, моральні норми та нехтують правилами пристойності;
- можуть порушувати інші права, в тому числі, права інтелектуальної власності;
- містять неправдиву, неточну, недостовірну та перекручену інформацію;
- містять інформацію, що була викладена під примусом або під дією будь-яких інших несприятливих обставин.
Розміщений відгук, що містить хоча б одну з вище перерахованих ознак, може бути видалений Організатором/Виконавцем Акції без попереднього повідомлення Учасника Акції, який розмістив такий відгук, а Учасник Акції, в свою чергу, може втратити право на участь в Акції.
Організатор/Виконавець Акції залишають за собою право на видалення завантажених Учасниками Акції матеріалів на власний розсуд, без попереднього повідомлення Учасника Акції, який розмістив таку публікацію, а Учасник Акції, в свою чергу, може втратити право на участь в Акції.
3.5. Для реєстрації на сайті https://www.purina.ua/proplan-cat-sterilised-trial-campaign Учасник Акції вказує, зокрема, свій власний контактний номер телефону та адресу електронної скриньки. В разі виявлення Виконавцем/Організатором Акції реєстрації на сайті https://www.purina.ua/proplan-cat-sterilised-trial-campaign з повторним використанням контактного номеру телефону та/або адреси електронної скриньки, всі реєстрації на сайті https://www.purina.ua/proplan-cat-sterilised-trial-campaign з використанням однакових контактних номерів телефонів та адрес електронних скриньок будуть скасовані.
3.6. Незнання Правил не звільняє від відповідальності за їх невиконання.
3.7. Всі відносини, що стосуються проведення цієї Акції, регулюються на основі чинного законодавства України. При цьому в ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил, і при неврегульованих правилами спірних питаннях остаточне рішення приймається за згодою Організатора та Виконавця Акції. Рішення Організатора та Виконавця з усіх питань, пов'язаних з проведенням Акції, є остаточними і не підлягає перегляду. Результати Акції не підлягають перегляду.
3.8. Організатор/Виконавець мають право залучати третіх осіб для повного або часткового виконання цих Правил.

4. Тестові набори

4.1. Тестові набори складаються з:
- Сумка брендована Pro Plan або брендований пакет Pro Plan, у кількості 1 шт.;
- Буклет, у кількості 2 шт.;
- «ПРОПЛАН СТРЛЗ Ренал ДляКот Інд 8x400гXE» 400 г, у кількості 2 шт.;
- «ПРОПЛАН СТРЛЗ ВіталФункц ДКот Лос 8x400гXE» 400 г, у кількості 1 шт.;
- «ПРО ПЛАН СТРЛЗ ДЛЯ КОТ ГУП Ял 26x85гUA» 85 г, у кількості 1 шт.;
- «ПРПН СТРЛЗ Дкот ШУПаш Лос&Тун 24x85гN1» 85 г, у кількості 1 шт.;
- «ПРПН СТРЛЗ Дкот Мус Трск 24x85г IT» 85 г, у кількості 1 шт.;
- «ПП ФортіФлора Фелін 6(30x1g)IT» 1 г, у кількості 2 шт.;
4.2. Загальна кількість Тестових наборів для проведення Акції становить 10 000 (десять тисяч) наборів для 10 000 (десяти тисяч) учасників Акції (із розрахунку один Тестовий набір для одного Учасника Акції).

5. Фонд Заохочень акції.

5.1. Фонд заохочень Акції є обмеженим і становить 4 (чотири) заохочення. Відповідальність Організатора Акції не виходить за межі вартості та кількості заохочень Акції, передбачених розділом 5 цих Правил.
5.2. Під «Заохоченням» розуміється наступне: «Річний набір корму для стерилізованих котів» (надалі – «Заохочення»). Загальна кількість Заохочень – 4 (чотири) шт., загальна кількість переможців Акції – 4 (чотири) особи.
5.2.1. Заохочення включає наступну продукцію:
- «ПРОПЛАН СТРЛЗ Ренал Для Кот Інд 4x3кг XE» 3 кг, у кількості 4 шт.;
- «ПРО ПЛАН СТРЛЗ ДЛЯ КОТ ГУП КУР 26х85г UA» 85 г, у кількості 182 шт.;
- «ПРПН СТРЛЗ Дкот ШУПаш Лос&Тун 24x85гN2UA» 85 г, у кількості 192 шт.;
5.3. Зовнішній вигляд Заохочення Акції (розмір, колір та ін.), вказаний на рекламно-інформаційних матеріалах Акції, може відрізнятись від фактичного зовнішнього вигляду реальних Заохочень Акції.
5.4. Фонд Заохочень складається за рахунок власних засобів Організатора Акції і використовується виключно для надання Заохочень Переможцю Акції, який здобув на нього право.
5.5. Грошовий еквівалент Заохочень Акції не видається. У будь-якому випадку відповідальність Організатора Акції обмежується вартістю відповідного Заохочення Акції.

6. Визначення Переможця Акції та порядок отримання Заохочення Акції.

6.1. Кожен учасник Акції, який зареєструвався на сайті https://www.purina.ua/proplan-cat-sterilised-trial-campaign протягом Строку проведення Акції, приймає участь у розіграші Заохочення Акції.
6.2. Розіграш Заохочення відбудеться автоматично 01 квітня 2024 року о 14:00, 1 липня 2024 року о 14:00, 1 жовтня 2024 року о 14:00, 2 січня 2025 року о 14:00, шляхом випадкового вибору коректно зареєстрованого учасника за допомогою ресурсу https://www.random.org/. Учасник Акції, що згідно результатів random.org буде першим у списку , вважається переможцем та отримує Заохочення, зазначене в розділі 5 цих Правил. Окрім основного Переможця Акції під час розіграшу проводиться також визначення 3-х резервних Переможців, які будуть зазначені у згенерованому списку за номерами 2-4. Резервні переможці здобувають право на отримання Заохочень у порядку черговості визначення резервних Переможців, у разі відмови основного Переможця, який здобув право на отримання Заохочення, від отримання такого Заохочення, чи неможливості вручення такому Учаснику Заохочення.
6.3. Повідомлення Переможця Акції, що здобув право на отримання Заохочення акції, здійснюється за телефоном, або імейлом вказаним в анкеті підчас реєстрації на Сайті Акції. Якщо за результатами п’яти спроб протягом 1 (одного) робочого дня з дати визначення Переможця з ним не вдалося зв'язатися, то такий Учасник втрачає право одержати Заохочення. При цьому Виконавець має право визначити Переможцем наступного зі списку резервних Переможців.
6.4. В Розіграші не приймають участі особи, що порушили умови та правила Акції та/або не відповідають вимогам, що передбачені для набуття статусу Учасника Акції.
6.5. Результати Акції є остаточними й оскарженню не підлягають.
6.6. Для отримання Заохочення, зазначеного в розділі 5 цих Правил, Учасник Акції, що здобув право на отримання Заохочення згідно п. 6.2. цих Правил має надіслати Організатору Акції наступну інформацію: копію свого паспорта громадянина України (усі сторінки з записами) або ID-картки (з двох сторін), копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків, в якості адреси - номер відділення ТОВ «Нова Пошта», до якого буде надіслано Заохочення, у випадку здобуття на нього права. Вказані відомості надаються засобами електронної пошти на адресу purina@av-group.pro. Учасники Акції, беручи участь в Акції, тим самим надають свою безумовну згоду на це, а також на подальшу обробку персональної інформації Учасника Акції.
6.7. Передача Заохочення акції оформлюється шляхом підписання Акту приймання-передачі заохочення між Виконавцем Акції та Учасником Акції.
6.8. У випадку не підписання Учасником Акції Акту приймання-передачі про вручення Заохочення (п. 6.7. цих Правил) протягом 1 (одного) календарного дня з моменту отримання повідомлення про здобуття права на Заохочення Акції, Учасник Акції позбавляється права на отримання Заохочення.
6.9. Заохочення Акції отримує лише особа, яка виконала умови цих Правил, і виключно у порядку, встановленому цими Правилами. У випадку, якщо Учасник Акції з яких-небудь причин не може отримати Заохочення Акції особисто, такий Переможець Акції не має права передати/поступитися своїм правом будь-якій третій особі.
6.10. Неухильне дотримання всіх умов цих Правил є необхідною умовою отримання Заохочень Акції. Невиконання будь-яких умов, передбачених цими Правилами, позбавляє відповідного Переможця Акції права на одержання належного йому Заохоченню Акції. При цьому, Переможець Акції вважається таким, що відмовився від отримання відповідного Заохочення Акції та не має права на одержання від Організатора/Виконавця Акції будь-якої компенсації.
6.11. Результати визначення Переможців, оприлюднені Виконавцем, є остаточними, оскарженню не підлягають і не можуть бути змінені, окрім випадків, передбачених цими Правилами.
6.12. Переможець автоматично втрачає набуте ним право на отримання Заохочення без будь-яких компенсацій та/або можливості заміни на інше Заохочення у таких випадках, не залежно від того, у який час стали відомими вказані обставини:
6.12.1. у разі ненадання усієї необхідної для отримання Заохочення інформації;
6.12.2. у разі неналежного виконання умов цих Правил, в тому числі порушення умов, визначених у розділі 3 цих Правил;
6.13. Організатор/Виконавець і пов'язані з Акцією особи не несуть відповідальності стосовно подальшого використання Заохочень Акції Учасниками Акції після їх одержання та/або за неможливість Учасників Акції скористатись наданими Заохоченнями Акції з будь-яких причин. З моменту одержання Заохочень Акції Учасниками Акції Організатор/Виконавець й пов'язані з Акцією особи не відповідають за подальшу їхню долю.
6.14. Відправка Заохочень здійснюється до 3 січня 2025 року або до повного закінчення тестових наборів.

7. Інші умови

7.1. У разі виникнення будь-яких суперечок стосовно тлумачення умов проведення Акції, офіційним визнається тлумачення Організатора Акції, яке є остаточним і обов’язковим для всіх Учасників Акції та не підлягає оскарженню. Рішення Організатора з усіх питань, пов’язаних із проведенням Акції, вважаються остаточними, такими, що не підлягають оскарженню й поширюються на всіх Учасників Акції.
7.2. Організатор та/або Виконавець Акції залишають за собою право перевірити документи, які засвідчують вік та особу Учасника Акції.
7.3. Обов'язок по нарахуванню і сплаті податків у зв'язку з врученням відповідного Заохочення Акції, а також відповідальність за невиконання цього обов'язку несе Організатор Акції.
7.4. Оподаткування вартості Заохочень Акції провадиться відповідно до чинного законодавства України.
7.5. Отримання Заохочення може впливати на одержання Переможцем Акції соціальних пільг відповідно до чинного законодавства України.
7.6. Організатор/Виконавець не несуть відповідальності за:
7.6.1. не ознайомлення Учасника Акції з цими Правилами Акції;
7.6.2. не ознайомлення Учасника Акції з Фондом Заохочень Акції та умовами отримання Заохочень;
7.6.3. неотримання/несвоєчасне отримання Виконавцем відомостей / документів, необхідних для вручення відповідного Заохочення Акції у строки, встановлені для їх надання, з вини організацій
зв'язку, в тому числі Інтернет-провайдерів, або з інших, незалежних від Організатора/Виконавця Акції причин;
7.6.4. невиконання, неналежне виконання, несвоєчасне виконання Учасниками Акції обов'язків, передбачених у цих Правилах;
7.6.5. неотримання відповідного Заохочення Акції Переможцем Акції, що сталося не з вини Організатора/Виконавця, в тому числі у зв’язку з затримками чи неможливістю надання послуг перевізника;
7.6.6. неможливість скористатися правом на отримання відповідного Заохочення Акції;
7.6.7. неможливість скористатися відповідним Заохоченням Акції;
7.6.8. якість надаваних перевізником послуг.
7.6.9. втрату чи пошкодження Тестового набору та/або Заохочення, що сталося з вини надавача послуг доставки.
7.7. Беручи участь в Акції, Учасники Акції/Переможці Акції, зокрема, підтверджують свою згоду з наступним:
7.7.1. інформація про Прізвище, Ім'я, По-батькові Переможця Акції будуть опубліковані на офіційному сайті Акції без сплати будь-якої винагороди;
7.7.2. Учасник/Переможець Акції підтверджують свою повну та безумовну згоду на здійснення Організатором Акції (його уповноваженими представниками) і/або третіми особами за завданням Організатора збору, обробки, зберігання, використання, розповсюдження в цілях проведення Акції отриманих від Учасника Акції/відповідного Переможця даних, з дотриманням необхідних заходів захисту таких даних від несанкціонованого розповсюдження, в тому числі на безкоштовне використання наданої ним інформації про себе, Організатором Акції, з маркетинговою та/чи будь якою іншою метою, методами, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам), зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, зображення, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч., але не обмежуючись, право публікації (в т.ч. його імені і зображення ) в засобах масової інформації, будь яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв'ю зі ЗМІ без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором або Виконавцем Акції та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних». Персональні дані Учасника/Переможця Акції будуть оброблятися з метою використання Організатором Акції, доки не мине потреба, визначена цими Правилами. Беручи участь в Акції, Учасник Акції засвідчує, що він ознайомлений і згоден дотримуватись цих Правил. Факт відправки будь-яких персональних даних засвідчує повну та безумовну згоду Учасника Акції/Переможця Акції на їх передачу у відповідному обсязі та подальше використання Організатором згідно з цими Правилами.
7.8. Організатор/Виконавець Акції залишають за собою право не вступати в письмові переговори або інші контакти з Учасниками Акції, окрім випадків, передбачених цими Правилами.
7.9. Вартість користування мережею Інтернет, що здійснюється Учасником Акції, оплачується Учасником Акції самостійно за власний рахунок. Всі Учасники Акції самостійно сплачують всі та будь-які витрати, понесені ними у зв'язку з участю в Акції (у тому числі, без обмежень, витрати, пов'язані з користуванням мережею Інтернет для отримання будь-якої інформації про Акцію).
7.10. Беручи участь в Акції, Учасник Акції підтверджує повне розуміння умов Акції та повністю погоджується з цими Правилами Акції.
7.11. Організатор/Виконавець Акції на свій власний розсуд можуть визнати недійсними будь-яку реєстрацію, а також заборонити подальшу участь у цій Акції будь-якій особі, яка підроблює або отримує вигоду з підробки процесу реєстрації або інших етапів Акції, або ж діє, порушуючи ці Правила Акції, діє деструктивним чином або здійснює дії з наміром докучати, ображати, загрожувати або заподіювати шкоду будь-якій іншій особі, яка може бути пов'язана з цією Акцією.
7.12. Якщо з будь-якої причини будь-який аспект цієї Акції не може проводитися так, як це заплановано, включаючи причини, викликані зараженням комп'ютерними вірусами,
неполадками в мережі Інтернет, дефектами, маніпуляціями, несанкціонованим втручанням, фальсифікацією, технічними неполадками або будь-якою іншою причиною, неконтрольованою Організатором/Виконавцем Акції, яка спотворює або втручається у виконання, безпеку, чесність, цілісність або належне проведення Акції, Організатор/Виконавець Акції можуть на свій власний розсуд анулювати, припинити, змінити або тимчасово припинити проведення Акції, або ж визнати недійсними будь-які реєстрації.
7.13. Терміни, що використовуються в цих Правилах, стосуються виключно цієї Акції.
7.14. Організатор/Виконавець мають право залучати третіх осіб для повного або часткового виконання цих Правил.
7.15. Ці Правила є єдиними Правилами участі в Акції. Інформування щодо Правил та умов Акції здійснюється шляхом опублікування тексту Правил на офіційному Сайті Акції. Офіційні Правила може бути змінено та/або доповнено Організатором Акції протягом усього строку проведення Акції. Зміна та/або доповнення офіційних Правил Акції можливі у випадку їх затвердження Організатором Акції та оприлюднення в порядку, що визначений для інформування про Правила. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально визначено безпосередньо змінами/доповненнями до Правил Акції.
7.16. Своєю участю в Акції всі Учасники Акції повністю погоджуються з цими Правилами і зобов'язуються їх виконувати.
7.17. Організатор Акції не несе відповідальності за невиконання зобов'язань, зазначених в цих Правилах, у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у чинному законодавстві України, що діють на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора Акції обставини.
7.18. Тестовий набір та/або Заохочення не може бути змінене Учасником Акції або замінене на будь що інше. Грошовий еквівалент Тестового набору та/або Заохочення або грошова компенсація - не надається. Грошова компенсація будь-якого Тестового набору та/або Заохочення Акції в жодному випадку не видається.
7.19. Організатор та Виконавець не несуть відповідальності за якість наданих Заохочень та за будь які наслідки їх використання.
7.20. Усі результати Акції є остаточними й оскарженню не підлягають.