Ваш улюбленець - наше натхнення.

«Офіційні правила Акції «Cat Chow Trial Campaign» 
(надалі – «Правила») 

1. Загальні положення.

1.1. Організатором Акції під умовною назвою «Cat Chow Trial Campaign» є Товариство з обмеженою відповідальністю «Нестле Україна», що є юридичною особою, створеною та зареєстрованою за законодавством України (надалі за текстом — «Організатор») (Код ЄДРПОУ: 32531437, місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Велика Васильківська,139). 

1.2. Виконавцем Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю «АВ Україна», що є юридичною особою, створеною та зареєстрованою за законодавством України (надалі – «Виконавець») (Код ЄДРПОУ 38605137, місцезнаходження: 01103, м. Київ, Бойчука Михайла, буд. 18-А).

1.3. Акція проводиться на всій території України за винятком територій, на яких ведуться бойові дії та територій, тимчасово окупованих Російською Федерацією та/або збройними формуваннями Російської Федерації, в межах, що визначені чинним законодавством України (надалі — «Територія проведення Акції») на офіційному сайті https://www.purina.ua/cat-chow-trial-2024 (надалі – «Сайт»). 

1.4. Акція проводиться у період з 00 год. 00 хв. 01 червня 2024 року до 23 год. 59 хв. 30 червня 2024 року, або до завершення тестових наборів (надалі – «Період проведення Акції»). 
1.4.1. Реєстрація для участі в Акції:  з 00 год.  00 хв. 01 червня 2024 року до 23 год. 59 хв. 30 червня 2024 року (надалі – «Період реєстрації»).
1.4.2. Відправка тестових наборів зареєстрованим Учасникам: з 01 червня по 02 липня 2024 року, або до повного завершення тестових наборів.
1.4.3. Тестування Учасниками отриманих наборів та залишення відгуків згідно умов даних Правил: з моменту отримання тестового набору Учасником та у зручний для Учасника час (надалі – «Період тестування»).

1.5. Акція не є лотереєю або послугою у сфері грального бізнесу. Фонд заохочень Акції не формується з внесків Учасників Акції.

1.6. Учасник не вносить ніякої додаткової плати, пов’язаної з участю в Акції. Фонд заохочень Акції не формується із внесків Учасників Акції. 

1.7. Акція проводиться з метою популяризації продукції ТОВ «Нестле Україна», що випускається під торговельною маркою ТМ Purina.

2. Вимоги до Учасників Акції.

2.1. В Акції можуть взяти участь усі дієздатні фізичні особи - громадяни України, які на дату початку Акції набули повної цивільної дієздатності (у зв'язку із досягненням 18-ти років або на інших підставах згідно з нормами чинного законодавства України) та які є власниками кішки або кота яким проведено стерилізацію, про що є відповідна медична довідка (надалі — «Учасник Акції»). Кількість Учасників Акції, що можуть взяти участь у Тестуванні продукції, вказаної у п. 4.1. Правил, обмежена кількістю Тестових наборів та становить 1 000 (одня тисяча) осіб.

2.2. Учасником Акції вважається особа, яка відповідає вимогами розділу 2 та 3 цих Правил та належним чином виконала усі вимоги даних Правил. 

2.3. Учасниками Акції не визнаються та не можуть бути наступні особи, незалежно від виконання ними умов даних Правил: 
2.3.1. власники, працівники та представники (а також їхні найближчі родичі: чоловік або дружина, дитина, брат, сестра, батько, мати, дід, баба) Замовника/Організатора, Виконавця Акції та будь-якої третьої особи, що залучена до організації та проведення Акції, а також афілійованих з ними осіб;
2.3.2. особи без громадянства та/або іноземні громадяни та/або особи, які не мають  місця постійного проживання на території України;
2.3.3. особи, визнані судом недієздатними (обмежено дієздатними) внаслідок психічної хвороби, іншого душевного розладу, зловживання спиртними напоями тощо
2.3.4. юридичні особи;
2.3.5. особи, яким на дату початку Акції не виповнилося 18 років;
2.3.6. особи, що не зареєстровані на сайті https://www.purina.ua/cat-chow-trial-2024;
2.3.7. особи, які були не допущені до участі або виключені з Учасників за порушення умов Акції чи недотримання цих Правил.
2.3.8. особи, які раніше приймали участь у Акції «Cat Chow Trial Campaign», у період з 01 березня 2024 року по 31 березня 2024 року, та отримували Тестовий набір, позбавляються права на участь у даній Акції та отримання Тестового набору зазначеного в розділі 4 цих Правил.

2.4. Учасники Акції під час участі в Акції зобов’язуються: 
2.4.1. дотримуватися вимог цих Правил та норм чинного законодавства України; 
2.4.2. дотримуватися правил користування сайтом https://www.purina.ua/cat-chow-trial-2024;
2.4.3. вказувати повні, коректні та достовірні відомості, визначені у цих Правилах; 
2.4.4. свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам Акції; 
2.4.5. не чинити дій, що ставлять під сумнів правомірність участі такого Учасника в Акції. 

2.5. Беручи участь в Акції, Учасник Акції погоджується та підтверджує факт ознайомлення та повної згоди з цими Правилами. 

2.6. Беручи участь в Акції, Учасник Акції розуміє та погоджується з тим, що будь-яка добровільно надана ним інформація, у тому числі персональні дані Учасника Акції, може оброблятися Організатором/уповноваженими Організатором особами з метою подальшого можливого надсилання йому інформації, в т.ч. рекламного характеру, про наступні заходи/Конкурси/Акції Організатора, а також з іншими цілями, визначеними цими Правилами. Приймаючи умови цих Правил, Учасники Акції тим самим надають згоду на таку обробку персональних даних з метою використання Організатором та/або іншими уповноваженими Організатором Акції особами, доки не мине потреба визначена цими Правилами. 

2.7. Беручи участь в Акції, кожен Учасник Акції тим самим підтверджує свою згоду на безкоштовне використання наданої ним інформації про себе Організатором Акції, з маркетинговою та/чи будь якою іншою метою методами, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам) та обсягу наданої згоди, зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, зображення Учасника Акції, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч., але не обмежуючись, право публікації (в т.ч. його імені і зображення) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ, а також для надсилання інформації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) тощо, без будь- яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Виконавцем або Організатором Акції та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних». 

2.8. З моменту прийняття умов цих Правил, шляхом вчинення дій, що свідчать про участь в Акції, згода з умовами цих Правил та згода на обробку персональних даних вважається наданою відповідним Учасником Акції. 

2.9. Учасник Акції, що не погоджується з умовами цих Правил та/або відмовився від надання згоди на обробку персональних даних, втрачає право на подальшу учаcть в Акції. 

2.10. Надання Учасником Акції недостовірних/некоректних даних для участі в Акції, в тому числі щодо засобів зв’язку з таким Учасником Акції, позбавляє його права на отримання належного йому Тестового набору Акції. 

2.11. У разі порушення Учасником Акції обов’язків, вказаних у цих Правилах, що викликало виникнення у Організатора та/або Виконавця збитків, Учасник Акції зобов’язаний відшкодувати такі збитки у повному обсязі. 

2.12. Організатор Акції залишає за собою право відсторонити від участі в Акції Учасників Акції, які порушили вказані вище гарантії. 

2.13. Учасник Акції, що не виконує/неналежно виконує умови цих Правил, втрачає право на подальшу участь в Акції.

3. Умови участі в Акції.

3.1. Для участі в Акції Учаснику Акції необхідно: 
3.1.1. Ознайомитися з правилами участі в Акції та погодитися з ними.
3.1.2. Протягом Періоду реєстрації (п. 1.4.1 Правил) для участі в Акції зареєструватися на сайті https://www.purina.ua/cat-chow-trial-2024 та заповнити обов’язкові поля анкети помічені зірочкою («*»). Учасник Акції в анкеті має підтвердити свою згоду з Правилами Акції. Особи, що не підтвердили свою згоду з Правилами Акції можуть бути виключені з участі в Акції на розсуд Виконавця без будь-якого повідомлення та/або відшкодування.
У випадку, якщо Учасник бажає прийняти участь у тестуванні продукції, зазначеної у п. 4.1. цих Правил, він також має заповнити всі поля Анкети з даними для відправки харчового продукту для котів, призначеного для тестування (надалі – «Тестовий набір»). Склад Тестового набору зазначений у п. 4.1 цих Правил. Перед застосуванням продукції з Тестового набору для котів потрібно обов’язково ознайомитися з інструкцією, складом та детальною інформацією, що розміщена на етикетці продукції. Також для участі у Тестуванні продукції Учасник має підтвердити свою згоду на участь у тестуванні продукції, що зазначена в п. 4.1. цих Правил. Особи, що не підтвердили свою згоду на участь у Тестуванні, або не зазначили всю необхідну інформацію для відправки Тестового набору втрачають своє право на отримання Тестового набору та не зможуть прийняти участь у Тестуванні продукції в рамках цієї Акції без будь-якого повідомлення та/або відшкодування.  Крім того, оскільки згідно п. 2.1. Правил кількість Тестових наборів є обмеженою та становить 1000 штук – кількість Учасників, які мають змогу прийняти участь у Тестуванні обмежується кількістю Тестових наборів, та становить 1000 (одна тисяча) осіб. Відповідно участь у Тестуванні продукції зможуть взяти лише перші 1000 осіб, що при реєстрації нададуть згоду на участь у Тестуванні та заповнять усі відповідні поля анкети, необхідні для відправки Тестового набору. У випадку закінчення Тестових наборів до закінчення Строку проведення Акції Організатор або Виконавець  надішле у відповідь на зареєстровану анкету повідомлення шляхом надсилання електронного листа. Організатор протягом Строку проведення Акції вправі збільшити кількість Тестових наборів протягом усього строку проведення Акції шляхом внесення відповідних змін до Офіційних Правил Акції. Зміна та/або доповнення офіційних Правил Акції можливі у випадку їх затвердження Організатором Акції та оприлюднення в порядку, що визначений для інформування про Правила. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально визначено безпосередньо змінами/доповненнями до Правил Акції.
3.1.3. Протягом Періоду проведення Акції придбати товар для котів у Зоомагазині на суму 200 грн. Обмежень на вид товару та його кількість - немає. Приймаються чеки з кормами інших ТМ та/або будь-які товари для котів. Чеки приймаються при умові, що товари були придбані у Зоомагазині. Чеки з національних мереж супермаркетів та гіпермаркетів не приймаються для отримання Тестового набору. 
Перелік національних мереж супермаркетів та гіпремаркетів, чеки з яких не приймаються для отримання Тестового набору:
•    «Сільпо»;
•    «Novus»;
•    «АТБ»;
•    «Метро»;
•    «Ашан»;
•    «Епіцентр»;
•    «Varus»; 
•    «Лоток»; 
•    «Аврора»;
•    «Фора»;
•    «Fozzy»;
•    «Wellmart»;
•    Тощо.
3.1.4. Завантажити на сайті https://www.purina.ua/cat-chow-trial-2024 фото чеку товарів для котів із Зоомагазину. Формат фото: .jpeg, до 6 мб.
3.1.5. Для осіб, що відповідно до п. 3.1.2. цих Правил підтвердили свою участь в Тестуванні та заповнили всі поля Анкети з інформацією, необхідною для відправки Тестових наборів, доставка Тестового набору буде виконуватись силами ТОВ «Нова Пошта» у період з 01 червня 2024 року  включно до відділення ТОВ «Нова Пошта», що визначене Учасником Акції в анкеті (п. 3.1.2. цих Правил) до 02 липня 2024, або до повного закінчення наборів.  

3.2. Для участі в Акції враховуються лише ті дії Учасників Акції, передбачені в п. 3.1.1. - 3.1.4 цих Правил, які вчинені протягом строків визначених у цих Правилах.

3.3. Організатор/Виконавець не несуть відповідальності за технічні неполадки, пов’язані з реєстрацією Учасників Акції на офіційному сайті https://www.purina.ua/cat-chow-trial-2024. 

3.4. Забороняється в рамках проведення даної Акції розміщувати текстові відгуки чи повідомлення, які:
- не відповідають Правилам;
- містять погрози, дискредитують, ображають, принижують честь і гідність чи ділову репутацію або порушують недоторканість приватного життя інших користувачів або третіх осіб;
- є вульгарними або непристойними, містять зображення/вислови сексуального характеру;
- містять погрози насильства або нелюдського поводження з тваринами;
- містять опис засобів і способів суїциду, будь-яке підбурювання до його здійснення;
- пропагують та/або сприяють розпалюванню расової, релігійної, етнічної ненависті або ворожнечі, пропагують фашизм чи ідеологію расової переваги;
- містять екстремістські матеріали;
- пропагують злочинну діяльність або містять поради, інструкції або керівництва зі здійснення злочинних дій;
- містять рекламу або описують привабливість вживання наркотичних речовин, інформацію про поширення наркотиків, рецепти їх виготовлення і поради по вживанню;
- порушують інтереси громадян і юридичних осіб, гуманістичні, етичні, моральні норми та нехтують правилами пристойності;
- можуть порушувати інші права, в тому числі, права інтелектуальної власності;
- містять неправдиву, неточну, недостовірну та перекручену інформацію;
- містять інформацію, що була викладена під примусом або під дією будь-яких інших несприятливих обставин.
Розміщений відгук, що містить хоча б одну з вище перерахованих ознак, може бути видалений Організатором/Виконавцем Акції без попереднього повідомлення Учасника Акції, який розмістив такий відгук, а Учасник Акції, в свою чергу, може втратити право на участь в Акції.
Організатор/Виконавець Акції залишають за собою право на видалення завантажених Учасниками Акції матеріалів на власний розсуд, без попереднього повідомлення Учасника Акції, який розмістив таку публікацію, а Учасник Акції, в свою чергу, може втратити право на участь в Акції. 

3.5. Для реєстрації на сайті https://www.purina.ua/cat-chow-trial-2024 Учасник Акції вказує, зокрема, свій власний контактний номер телефону та адресу електронної скриньки. В разі виявлення Виконавцем/Організатором Акції реєстрації на сайті https://www.purina.ua/cat-chow-trial-2024 з повторним використанням контактного номеру телефону та/або адреси електронної скриньки, всі реєстрації на сайті https://www.purina.ua/cat-chow-trial-2024 з використанням однакових контактних номерів телефонів та адрес електронних скриньок будуть скасовані. 

3.6. Незнання Правил не звільняє від відповідальності за їх невиконання. 

3.7. Всі відносини, що стосуються проведення цієї Акції, регулюються на основі чинного законодавства України. При цьому в ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил, і при неврегульованих правилами спірних питаннях остаточне рішення приймається за згодою Організатора та Виконавця Акції. Рішення Організатора та Виконавця з усіх питань, пов'язаних з проведенням Акції, є остаточними і не підлягає перегляду. Результати Акції не підлягають перегляду. 

3.8. Організатор/Виконавець мають право залучати третіх осіб для повного або часткового виконання цих Правил. 

4. Тестові набори 

4.1. Тестові набори складаються з:
- CAT CHOW FELINE 3IN1 Turkey 1.5kg, у кількості 1 шт.;
- Листівка, у кількості 1 шт.;
4.2. Загальна кількість Тестових наборів для проведення Акції становить 1000 (одна тисяча) наборів для 1000 (однієї тисячі) учасників Акції (із розрахунку один Тестовий набір для одного Учасника Акції). 

5. Інші умови

5.1. У разі виникнення будь-яких суперечок стосовно тлумачення умов проведення Акції, офіційним визнається тлумачення Організатора Акції, яке є остаточним і обов’язковим для всіх Учасників Акції та не підлягає оскарженню. Рішення Організатора з усіх питань, пов’язаних із проведенням Акції, вважаються остаточними, такими, що не підлягають оскарженню й поширюються на всіх Учасників Акції. 

5.2. Організатор та/або Виконавець Акції залишають за собою право перевірити документи, які засвідчують вік та особу Учасника Акції. 

5.3. Організатор/Виконавець не несуть відповідальності за: 

5.4.1. не ознайомлення Учасника Акції з цими Правилами Акції; 
5.4.2. невиконання, неналежне виконання, несвоєчасне виконання Учасниками Акції обов'язків, передбачених у цих Правилах; 
5.4.3. неотримання Тестового набору Акції Учасником Акції, що сталося не з вини Організатора/Виконавця, в тому числі у зв’язку з затримками чи неможливістю надання послуг перевізника; 
5.4.4. неможливість скористатися правом на отримання Тестового набору; 
5.4.5. неможливість скористатися Тестовим набором Акції; 
5.4.6. якість надаваних перевізником послуг. 
5.4.7. втрату чи пошкодження Тестового набору, що сталося з вини надавача послуг доставки. 

5.5. Беручи участь в Акції, Учасники Акції, зокрема, підтверджують свою згоду з наступним:
5.5.1. інформація про Прізвище, Ім'я, По-батькові Переможця Акції будуть опубліковані на офіційному сайті Акції без сплати будь-якої винагороди; 
5.5.2. Учасник Акції підтверджують свою повну та безумовну згоду на здійснення Організатором Акції (його уповноваженими представниками) і/або третіми особами за завданням Організатора збору, обробки, зберігання, використання, розповсюдження в цілях проведення Акції отриманих від Учасника Акції/відповідного Переможця даних, з дотриманням необхідних заходів захисту таких даних від несанкціонованого розповсюдження, в тому числі на безкоштовне використання наданої ним інформації про себе, Організатором Акції, з маркетинговою та/чи будь якою іншою метою, методами, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам), зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, зображення, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч., але не обмежуючись, право публікації (в т.ч. його імені і зображення ) в засобах масової інформації, будь яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв'ю зі ЗМІ без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором або Виконавцем Акції та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних». Персональні дані Учасника/Переможця Акції будуть оброблятися з метою використання Організатором Акції, доки не мине потреба, визначена цими Правилами. Беручи участь в Акції, Учасник Акції засвідчує, що він ознайомлений і згоден дотримуватись цих Правил. Факт відправки будь-яких персональних даних засвідчує повну та безумовну згоду Учасника Акції/Переможця Акції на їх передачу у відповідному обсязі та подальше використання Організатором згідно з цими Правилами. 

5.6. Організатор/Виконавець Акції залишають за собою право не вступати в письмові переговори або інші контакти з Учасниками Акції, окрім випадків, передбачених цими Правилами. 

5.7. Вартість користування мережею Інтернет, що здійснюється Учасником Акції, оплачується Учасником Акції самостійно за власний рахунок. Всі Учасники Акції самостійно сплачують всі та будь-які витрати, понесені ними у зв'язку з участю в Акції (у тому числі, без обмежень, витрати, пов'язані з користуванням мережею Інтернет для отримання будь-якої інформації про Акцію). 

5.8. Беручи участь в Акції, Учасник Акції підтверджує повне розуміння умов Акції та повністю погоджується з цими Правилами Акції. 

5.9. Організатор/Виконавець Акції на свій власний розсуд можуть визнати недійсними будь-яку реєстрацію, а також заборонити подальшу участь у цій Акції будь-якій особі, яка підроблює або отримує вигоду з підробки процесу реєстрації або інших етапів Акції, або ж діє, порушуючи ці Правила Акції, діє деструктивним чином або здійснює дії з наміром докучати, ображати, загрожувати або заподіювати шкоду будь-якій іншій особі, яка може бути пов'язана з цією Акцією. 

5.10. Якщо з будь-якої причини будь-який аспект цієї Акції не може проводитися так, як це заплановано, включаючи причини, викликані зараженням комп'ютерними вірусами, неполадками в мережі Інтернет, дефектами, маніпуляціями, несанкціонованим втручанням, фальсифікацією, технічними неполадками або будь-якою іншою причиною, неконтрольованою Організатором/Виконавцем Акції, яка спотворює або втручається у виконання, безпеку, чесність, цілісність або належне проведення Акції, Організатор/Виконавець Акції можуть на свій власний розсуд анулювати, припинити, змінити або тимчасово припинити проведення Акції, або ж визнати недійсними будь-які реєстрації. 

5.11. Терміни, що використовуються в цих Правилах, стосуються виключно цієї Акції. 

5.12. Організатор/Виконавець мають право залучати третіх осіб для повного або часткового виконання цих Правил. 

5.13. Ці Правила є єдиними Правилами участі в Акції. Інформування щодо Правил та умов Акції здійснюється шляхом опублікування тексту Правил на офіційному Сайті Акції. Офіційні Правила може бути змінено та/або доповнено Організатором Акції протягом усього строку проведення Акції. Зміна та/або доповнення офіційних Правил Акції можливі у випадку їх затвердження Організатором Акції та оприлюднення в порядку, що визначений для інформування про Правила. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально визначено безпосередньо змінами/доповненнями до Правил Акції. 

5.14. Своєю участю в Акції всі Учасники Акції повністю погоджуються з цими Правилами і зобов'язуються їх виконувати. 

5.15. Організатор Акції не несе відповідальності за невиконання зобов'язань, зазначених в цих Правилах, у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у чинному законодавстві України,  що діють на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора Акції обставини. 

5.16. Тестовий набір не може бути змінене Учасником Акції або замінене на будь що інше. Грошовий еквівалент Тестового набору або грошова компенсація - не надається. Грошова компенсація будь-якого Тестового набору в жодному випадку не видається. 

5.17. Організатор та Виконавець не несуть відповідальності за якість наданих Тестових наборі та за будь які наслідки їх використання. 

5.18. Усі результати Акції є остаточними й оскарженню не підлягають